Nurish, Amanah. 2019. “Muhammadiyah Dan Arus Radikalisme”. MAARIF 14 (2):59-74. https://doi.org/10.47651/mrf.v14i2.62.