Maliki, M. (2020) “Covid-19, Agama, dan Sains”, MAARIF, 15(1), pp. 60–92. doi: 10.47651/mrf.v15i1.77.